REGULAMIN


REGULAMIN NASZEJ SZKOŁY

1. Uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy o języku polskim i kulturze polskiej.
2. Rodzice maja prawo do informacji dotyczących zajęć,
programu oraz postępów dzieci.
3. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godzinie 14.30 a kończą o 17.30.
Obowiązkiem ucznia jest punktualne przychodzenie na lekcje.
4. Uczniowie mogą opuścić szkole wyłącznie pod opieka dorosłej osoby.
5. Rodzice powinni motywować dzieci do pracy
i pomagać im w odrabianiu prac    domowych.
6. Każda nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona pisemnie.
7. Informacje  przekazywane są regularnie  dla rodziców w postaci ogłoszeń mailowych.
Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią tych komunikatów.
8. Rodzice uczestnicza w WALNYM ZEBRANIU
zwolywanym co najmniej raz na 12 miesiecy.
9. Rodzice pomagają w funkcjonowaniu szkoły poprzez swoje dyżury.
10. Uczniowie powinni okazywać należyty szacunek nauczycielom
i rodzicom pełniącym dyżury.
11. Uczniowie zobowiązani są do odpowiedniego zachowania podczas lekcji i przerw oraz do odrabiania prac domowych.
12. Za pilność, postępy w nauce i wzorowe zachowanie
uczeń może otrzymać wyróżnienie w klasie,
list pochwalny do rodziców, dyplom lub nagrodę książkową.
13. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może zostać ukarany
upomnieniem przez nauczyciela lub dyrektora szkoły,
wezwaniem rodziców do szkoły, usunieciem ze szkoly.